SWS Het Wilgerijs Dronten

Onze school

SWS Het Wilgerijs Dronten

Een dag op het Wilgerijs

Om 8:25 uur gaat de eerste bel en halen de leerkrachten van elk leerplein de leerlingen op van het plein. Om 8:30 uur gaat de tweede bel en gaan de leerkrachten, met de leerlingen door de leerpleindeur naar binnen.

Bij leerplein 1 ligt een inloop klaar op de tafels zodat de kleuters meteen een activiteit kunnen oppakken. Vanaf 8:30 uur gaat de leerkracht met de leerlingen aan het werk. Zij heeft de hele dag de begeleiding van de leerlingen op zich.

Om 8:30 uur starten de leerlingen en leerkrachten in leerplein 2 en 3 in hun basisgroep. Elk van deze start met stil lezen, gevolgd door sociaal-emotionele vormingsoefeningen. Om 9:00 uur starten beide leerpleinen met rekenen in niveaugroepen. Om 10:00 uur lezen alle leerkrachten voor in hun basisgroep, terwijl de leerlingen van hun tussendoortje genieten. Om 10:15 uur spelen de leerlingen buiten, onder toezicht van alle leerkrachten.

Om 10:30 uur krijgen de leerlingen van leerplein 2 en 3 spelling op niveau, gevolgd door geïntegreerd, voortgezet lezen om 11:15 uur. Om 12.00 uur is het middagpauze en eten alle leerlingen in hun basisgroep, waarna ze om 12:15 uur, wederom onder toezicht, buiten spelen.

De lessen op de middag starten om 12:30 uur, de middagen zijn afwisselend ingedeeld.

De Kanjertraining wordt gegeven in de basisgroepen. Enkele instructies en zelfstandig werken kunnen ook op de middagen plaats vinden. Op de middagen worden Engels, taal en creatieve vakken aangeboden.

Om 13:45 uur rond iedereen af met een reflectie moment in de basisgroep, het opruimen van de lesomgeving is een vast onderdeel hiervan. Om 14:00 uur is de school afgelopen en worden de basisgroepen door de leerkrachten naar hun eigen uitgang begeleid.

Tijdens het werken aan de verschillende vakken maken onze leerlingen (vanaf leerplein 2) gretig gebruik van de 60 Chromebooks.

Op dinsdagochtend krijgen de leerlingen in de combinatie groep 3/4, 5/6 en 7/8 ruim 60 minuten gym van een vakleerkracht, op de donderdagmiddag geven de leerkrachten van de leerpleinen zelf gym aan dezelfde combinatiegroepen. Op dinsdagochtend wordt dan, eveneens in deze combinaties, geïntegreerd wereldoriëntatie aangeboden, waarbij onderzoeksvaardigheden een grote rol spelen.

Elke basisgroep treedt 2x per jaar op aan het eind van de vrijdagochtend. Daarnaast zijn er een aantal vrije weeksluitingen die georganiseerd worden door de leerlingraad. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom!

Even voorstellen

Saskia Linschoten-Hammer

Directeur

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Marloes de Vries

Intern Begeleider

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Deborah Smit

Leerplein 1

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Karolien Torensma-Jansen

Leerplein 1

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Lisette van Kasteren-Koopman

Leerplein 2a

Werkdagen: maandag en dinsdag

Maaike Klamer

Leerplein 2a

Werkdagen: donderdag en vrijdag

Kim Kempenaar

Leerplein 2a

Werkdagen: woensdag t/m vrijdag

Saskia ter Steeg

Leerplein 2b

Werkdagen: woensdag (afwisselend), donderdag en vrijdag

Marit Porsinck

Leerplein 2b

Werkdagen: maandag t/m woensdag

Erwin van der Land

Leerplein 3a

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Lisa de Vries

Leerplein 3b

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bart Muller

Leerkrachtondersteuner

Leerplein 3b

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

SWS Het Wilgerijs Dronten

Simon de Boer

Vakleerkracht gym

Werkdagen: dinsdag

Martin Man

Conciërge

Werkdagen: maandag

Het kind in beeld

Volgen van leerlingen: het leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem is een signaleringsinstrument en wordt 2 keer per jaar afgenomen. Onze school werkt met het LVS van Cito. Deze signalering geeft de leerkracht inzicht in hoe het kind zich ontwikkelt op de vakken, rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling. De leerkracht draagt de zorg voor het invoeren van de gegevens van Cito in ParnasSys.

Met het team worden de opbrengsten van de resultaten 2 keer per jaar geanalyseerd en geëvalueerd op schoolniveau en groepsniveau. Vanuit de evaluatie en de analyse worden de plannen van aanpak gemaakt, waarin de interventies op groepsniveau worden vastgesteld. Deze interventies worden in de groep uitgevoerd door de leerkracht. De interventies worden besproken met de ib-er en de orthopedagoog in de groepsbespreking.

Rapportage

Alle kinderen ontvangen 2 keer per jaar een rapport met uitzondering van de 4-jarige kleuters. De groepsleerkracht van deze kleuters geeft wel mondeling verslag van de ontwikkeling, maar het kind krijgt geen schriftelijke rapportage mee naar huis.

  • De leerkracht maakt 3 keer per schooljaar een rapportage: bij de eerste keer (na 10 weken) wordt er geen schriftelijk verslag gedaan. De leerkracht kan, indien nodig, de ouders uitnodigen voor een tussentijds gesprek. Ouders mogen op hun beurt aangeven of zij in deze ronde een gesprek met de leerkracht willen hebben. Halverwege en op het eind van het schooljaar krijgen de kinderen het rapport uitgereikt. Uitzondering op deze regel zijn:
    groep 3: de kinderen worden allemaal in november besproken;
  • groep 8: de ouders en kinderen krijgen in november een rapportgesprek en in februari een gesprek over het advies naar het voortgezet onderwijs. Na de eindtoets kan het resultaat aanleiding zijn voor een heroverweging van de school. Hier is sprake van als de score van het kind hoger is dan het oorspronkelijke advies van de school. Het laatste rapport wordt niet besproken.

Wij willen benadrukken dat buiten deze “vaste” rapportage om, er altijd de gelegenheid bestaat om op initiatief van de leerkracht en/of de ouders met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind.
De kinderen vanaf groep 6 zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de rapportgesprekken.

Leerlingraad SWS het Wilgerijs DrontenLeerlingraad

In de leerlingenraad zitten twee leerlingen uit elke basisgroep, vanaf leerjaar 5 tot en met 8. Deze groep kinderen komen zo’n 6 x per jaar samen om te praten en na te denken over problemen, wensen en adviezen voor de school en omgeving. Zij zijn democratisch gekozen in hun basisgroepen en vertegenwoordigen alle kinderen.

Talentenklas

Op het Wilgerijs hebben wij aandacht voor (meer)begaafde kinderen. Bij de kleuters kan gewerkt worden met de “slimme kleuterkist”, deze is gevuld met extra uitdagend spelmateriaal. Vanaf groep 3 bieden wij met Levelwerk speciale leerstof aan en vanaf groep 6 kunnen de kinderen van alle ANTE-scholen deelnemen aan de Talentenklas. Wij werken hierbij samen met het Almere College.

Het doel van de talentenklas is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meerbegaafde leerlingen. Rekening houdend met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun belevingswereld en creativiteit. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de talentenklas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren (leerstrategieën) en samenwerken.

Projecten

De lessen worden in blokken van een aantal weken gegeven. Elk lesblok  wordt gegeven door een docent met affiniteit voor de doelgroep en het  onderwerp. Zo kwamen o.a. onderwerpen als piramides (wiskunde),  het menselijk lichaam, Cobra (kunstgeschiedenis), Chinees, Spaans, monumenten (geschiedenis), Grieks, ruimtevaart en licht en kleur (natuurkunde) aan bod. De lessen vinden plaats op woensdagochtend en zijn op onze school. De leerlingen van groep 8 krijgen hun lessen op de dinsdagochtend op het Almere College. Aan het begin van het cursusjaar is er een informatieve bijeenkomst voor ouders/verzorgers. De talentenklas wordt in de onderbouw van het Almere College voortgezet.

Deelname

Wanneer de leerkracht en interne begeleider denken dat uw kind in aanmerking komt voor de talentklas, gaan zij hierover met u in gesprek . Na uw toestemming wordt uw kind verder getoetst op rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast worden digitale vragenlijsten vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) door u, uw kind en de leerkracht ingevuld. Dit dossier wordt opgestuurd naar de selectiecommissie van de talentenklas en zij maken op basis van deze dossiers een selectie van kinderen voor de talentenklas groep 6 en7. De basisgroep-leerkracht informeert u hierover.

Geen aparte school

Omdat onze leerlingen deel uitmaken van een samenleving met een grote diversiteit, waarin zij bijna altijd (moeten) samenwerken met anderen, kiezen wij er bewust voor om (meer)begaafde leerlingen niet naar een aparte school te sturen . Wij willen de ontwikkeling  stimuleren door deze kinderen juist in hun eigen omgeving te begeleiden.

Leerkrachten

De lessen aan de leerlingen van groep 6 en 7 worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten van stichting Ante.

De algemeen coördinator is:
Marjolein Kleijer, groepsleerkracht van de Brandaris

Ouders aan het woord

Bij de geboorte van het TOM-onderwijs straalt de school positiviteit, rust en vernieuwing uit.

Een fijne, kleinere school met aandacht en ruimte voor het kind.

Een warme TOP-school met een nieuw onderwijssysteem. De kinderen gaan er fijn met elkaar om.

Prachtige, eigentijdse veranderingen waardoor mijn zoon met nóg meer plezier naar school toe gaat.

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag08:30-14:00 uur
dinsdag08:30-14:00 uur
woensdag08:30-14:00 uur
donderdag08:30-14:00 uur
vrijdag08:30-14:00 uur

De bel zal om 08:25 uur gaan zodat wij de lessen kunnen starten om 08:30 uur.

Gymrooster

WieWanneer
Leerplein 1aDagelijks bij slecht weer
Leerplein 2aDinsdagochtend en donderdagmiddag
Leerplein 2bDinsdagochtend en donderdagmiddag
Leerplein 3aDinsdagochtend en donderdagmiddag
Leerplein 3bDinsdagochtend en donderdagmiddag

Jaarrooster / vakanties

Dit is een link naar de kalender.

Missie, kernwaarden en motto

Missie

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die uitgroeien tot zelfstandige en autonome mensen. Kinderen die goed kunnen functioneren in een maatschappij die veel van hen vraagt.

Vanuit diversiteit bieden we ieder kind een veilige plek om tot leren te komen. We geven kinderen allerlei extra’s mee. Kinderen leren welke waarden in onze samenleving belangrijk zijn en welk gedrag van hen verwacht wordt. Hoe ze respectvol om kunnen gaan met anderen. Hoe ze zelfstandig kunnen zijn en zich verantwoordelijk kunnen gedragen.

Kernwaarden. Waarvoor staan we? Waar geloven we in?

Het Wilgerijs gaat uit van drie belangrijke kernwaarden:

  1. Acceptatie van verschillen Kansrijk, nieuwsgierig, betrokken
  2. Vertrouwen Veiligheid, liefdevolle relatie
  3. Communicatie Verbinding en samenwerking. Enthousiasme, passie, inspiratie

De kernwaarden zijn zichtbaar in onze houding en gedrag.

Motto

Wilgerijs, kansrijk onderwijs!

Vacatures

Je wilt bij ons werken?

Hiernaast tref je het overzicht van onze actuele vacatures aan. Klik op de betreffende vacature om de gehele vacaturetekst te bekijken.

Wanneer er geen vacatures vermeld worden, dan mag je ons altijd een open sollicitatie sturen. Deze kan per e-mail naar personeel@ante.nl gestuurd worden.

Openstaande vacatures

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures, open sollicitaties zijn altijd welkom.

Het Wilgerijs in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding