SWS Het Wilgerijs Dronten

Onze school

SWS Het Wilgerijs Dronten

Een dag op het Wilgerijs

Om 8.20 uur gaan de 3 deuren aan de pleinkant van de school open. Elk leerplein komt door zijn eigen ingang binnen.

Bij leerplein 1 ligt een inloop klaar op de tafels zodat de kleuters meteen een activiteit kunnen oppakken. De leerkracht heeft daardoor even kort de tijd voor contact met eventuele ouders. Vanaf 8.30 uur gaat de leerkracht met de kinderen aan het werk. Zij heeft de hele dag de begeleiding van de kinderen op zich, deels samen met de onderwijsassistent.

Om 8.30 uur starten de kinderen en leerkrachten in leerplein 2 en 3 met het volgen van hun rooster. Ze gaan aan het werk vanuit hun weektaak. Kinderen uit leerjaar 3 hebben bijvoorbeeld leesinstructie terwijl kinderen uit leerjaar 4 en 5 wisselend rekeninstructie hebben of zelfstandig aan het werk gaan. Zo wisselen de lessen/activiteiten zich af tot aan 11.45 uur met om 10.30 uur een kwartier pauze.

Op maandagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag is een onderwijsassistent aanwezig om o.a. tijdens het zelfstandig werken leerlingen te begeleiden.

Om 11.45 uur gaan alle kinderen terug naar hun basisgroep en volgt er een moment voor reflectie. Om 12.00 uur is het middagpauze en gaan de meeste kinderen naar huis om te eten. Een kleinere groep kinderen blijft op school eten onder begeleiding van een groep “overblijfouders”.

De lessen op de middag starten om 13.05 uur (de bel gaat om 13.00 uur). Ook nu begint leerplein 2 en 3 met stillezen of boekpromotie activiteiten.

Een aantal vakken op de middag worden gegeven in de basisgroepen, zoals de Kanjertraining. Enkele instructies en zelfstandig werken kan ook op de middagen plaats hebben. Op de middagen worden begrijpend lezen, Engels, wereldoriëntatie en handvaardigheid groepsdoorbroken aangeboden. Bij het zelfstandig werken wordt gretig gebruik gemaakt van de 60 chromebooks die we voor de leerlingen vanaf groep 3 in kunnen zetten.

Om 15.00 uur rond iedereen af met een reflectie moment in de basisgroep, het opruimen van de lesomgeving is een vast onderdeel hiervan. Om 15.15 uur is de school afgelopen en worden de basisgroepen door de leerkrachten naar hun eigen uitgang begeleid.

Op woensdag en vrijdag zijn alle kinderen na 12.30 uur vrij. De ochtend is verder grotendeels opgebouwd zoals hierboven beschreven staat, met als uitzondering de weeksluiting op de vrijdag.

Elke basisgroep treedt 2x per jaar op aan het eind van de vrijdagochtend. Daarnaast zijn er een aantal vrije weeksluitingen die georganiseerd worden door de leerlingraad. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom!

Even voorstellen

Saskia Linschoten-Hammer

Directeur

Marloes de Vries

Intern Begeleider

Karin Torensma

Leerplein 1

Deborah Smit

Leerplein 1 en 2

Kim Kempenaar

Leerplein 2a

Bart Muller

Leerplein 2b

Erwin van der Land

Leerplein 3a

Lisa de Vries

Leerplein 3b

Saskia ter Steeg

Leerplein 3b

Marit Porsinck

Marit Porsinck

Onderwijsassistent

Rosanne Veldhuis

Onderwijsassistent

SWS Het Wilgerijs Dronten

Simon de Boer

Vakleerkracht gym

Martin Man

Martin Man

Conciërge

Het kind in beeld

Volgen van leerlingen: het leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem is een signaleringsinstrument en wordt 2 keer per jaar afgenomen. Onze school werkt met het LVS van Cito. Deze signalering geeft de leerkracht inzicht in hoe het kind zich ontwikkelt op de vakken, rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling. De leerkracht draagt de zorg voor het invoeren van de gegevens van Cito in ParnasSys.

Met het team worden de opbrengsten van de resultaten 2 keer per jaar geanalyseerd en geëvalueerd op schoolniveau en groepsniveau. Vanuit de evaluatie en de analyse worden de plannen van aanpak gemaakt, waarin de interventies op groepsniveau worden vastgesteld. Deze interventies worden in de groep uitgevoerd door de leerkracht. De interventies worden besproken met de ib-er en de orthopedagoog in de groepsbespreking.

Rapportage

Alle kinderen ontvangen 2 keer per jaar een rapport met uitzondering van de 4-jarige kleuters. De groepsleerkracht van deze kleuters geeft wel mondeling verslag van de ontwikkeling, maar het kind krijgt geen schriftelijke rapportage mee naar huis.

  • De leerkracht maakt 3 keer per schooljaar een rapportage: bij de eerste keer (na 10 weken) wordt er geen schriftelijk verslag gedaan. De leerkracht kan, indien nodig, de ouders uitnodigen voor een tussentijds gesprek. Ouders mogen op hun beurt aangeven of zij in deze ronde een gesprek met de leerkracht willen hebben. Halverwege en op het eind van het schooljaar krijgen de kinderen het rapport uitgereikt. Uitzondering op deze regel zijn:
    groep 3: de kinderen worden allemaal in november besproken;
  • groep 8: de ouders en kinderen krijgen in november een rapportgesprek en in februari een gesprek over het advies naar het voortgezet onderwijs. Na de eindtoets kan het resultaat aanleiding zijn voor een heroverweging van de school. Hier is sprake van als de score van het kind hoger is dan het oorspronkelijke advies van de school. Het laatste rapport wordt niet besproken.

Wij willen benadrukken dat buiten deze “vaste” rapportage om, er altijd de gelegenheid bestaat om op initiatief van de leerkracht en/of de ouders met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind.
De kinderen vanaf groep 6 zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de rapportgesprekken.

Leerlingraad SWS het Wilgerijs DrontenLeerlingraad

In de leerlingenraad zitten twee leerlingen uit elke basisgroep, vanaf leerjaar 5 tot en met 8. Deze groep kinderen komen zo’n 6 x per jaar samen om te praten en na te denken over problemen, wensen en adviezen voor de school en omgeving. Zij zijn democratisch gekozen in hun basisgroepen en vertegenwoordigen alle kinderen.

Talentenklas

Op het Wilgerijs hebben wij aandacht voor (meer)begaafde kinderen. Bij de kleuters kan gewerkt worden met de “slimme kleuterkist”, deze is gevuld met extra uitdagend spelmateriaal. Vanaf groep 3 bieden wij met Levelwerk speciale leerstof aan en vanaf groep 6 kunnen de kinderen van alle ANTE-scholen deelnemen aan de Talentenklas. Wij werken hierbij samen met het Almere College.

Het doel van de talentenklas is om een passend onderwijsaanbod te bieden aan meerbegaafde leerlingen. Rekening houdend met hun ontwikkelingsmogelijkheden, hun belevingswereld en creativiteit. Daarnaast zijn de lessen erop gericht dat leerlingen in de talentenklas leren van en met elkaar. De focus ligt op leren (leerstrategieën) en samenwerken.

Projecten

De lessen worden in blokken van een aantal weken gegeven. Elk lesblok  wordt gegeven door een docent met affiniteit voor de doelgroep en het  onderwerp. Zo kwamen o.a. onderwerpen als piramides (wiskunde),  het menselijk lichaam, Cobra (kunstgeschiedenis), Chinees, Spaans, monumenten (geschiedenis), Grieks, ruimtevaart en licht en kleur (natuurkunde) aan bod. De lessen vinden plaats op woensdagochtend en zijn op onze school. De leerlingen van groep 8 krijgen hun lessen op de dinsdagochtend op het Almere College. Aan het begin van het cursusjaar is er een informatieve bijeenkomst voor ouders/verzorgers. De talentenklas wordt in de onderbouw van het Almere College voortgezet.

Deelname

Wanneer de leerkracht en interne begeleider denken dat uw kind in aanmerking komt voor de talentklas, gaan zij hierover met u in gesprek . Na uw toestemming wordt uw kind verder getoetst op rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast worden digitale vragenlijsten vanuit het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) door u, uw kind en de leerkracht ingevuld. Dit dossier wordt opgestuurd naar de selectiecommissie van de talentenklas en zij maken op basis van deze dossiers een selectie van kinderen voor de talentenklas groep 6 en7. De basisgroep-leerkracht informeert u hierover.

Geen aparte school

Omdat onze leerlingen deel uitmaken van een samenleving met een grote diversiteit, waarin zij bijna altijd (moeten) samenwerken met anderen, kiezen wij er bewust voor om (meer)begaafde leerlingen niet naar een aparte school te sturen . Wij willen de ontwikkeling  stimuleren door deze kinderen juist in hun eigen omgeving te begeleiden.

Leerkrachten

De lessen aan de leerlingen van groep 6 en 7 worden gegeven door speciaal opgeleide leerkrachten van stichting Ante.

De algemeen coördinator is:
Marjolein Kleijer, groepsleerkracht van de Brandaris

Ouders aan het woord

Bij de geboorte van het TOM-onderwijs straalt de school positiviteit, rust en vernieuwing uit.

Laura

Een fijne, kleinere school met aandacht en ruimte voor het kind.

Kim

Een warme TOP-school met een nieuw onderwijssysteem. De kinderen gaan er fijn met elkaar om.

Esther

Prachtige, eigentijdse veranderingen waardoor mijn zoon met nóg meer plezier naar school toe gaat.

Samantha

Hoe zijn onze schooltijden en roosters?

Onze schooltijden zijn als volgt:

maandag08.30 – 12.0013.05 – 15.15alle groepen
dinsdag08.30 – 12.0013.05 – 15.15alle groepen
woensdag08.30 – 12.30vrijalle groepen
donderdag08.30 – 12.0013.05 – 15.15alle groepen
vrijdag08.30 – 12.30vrijalle groepen

De bel zal om 08.20 en 13.00 uur gaan zodat wij de lessen kunnen starten om 08.30 en 13.05 uur. Tijdens de middagpauze is het tot 13.00 uur(!) niet toegestaan op het plein te spelen: tot die tijd is het plein voor de overblijvers onder toezicht van de overblijfouders!

Gymrooster

WieWanneer
Leerplein 1aDagelijks bij slecht weer
Leerplein 2aDinsdagochtend en donderdagmiddag
Leerplein 2bDinsdagochtend en donderdagmiddag
Leerplein 3aDinsdagochtend en donderdagmiddag
Leerplein 3bDinsdagochtend en donderdagmiddag

Jaarrooster / vakanties

Dit is een link naar de kalender.

Missie, kernwaarden en motto

Missie

Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die uitgroeien tot zelfstandige en autonome mensen. Kinderen die goed kunnen functioneren in een maatschappij die veel van hen vraagt.

Vanuit diversiteit bieden we ieder kind een veilige plek om tot leren te komen. We geven kinderen allerlei extra’s mee. Kinderen leren welke waarden in onze samenleving belangrijk zijn en welk gedrag van hen verwacht wordt. Hoe ze respectvol om kunnen gaan met anderen. Hoe ze zelfstandig kunnen zijn en zich verantwoordelijk kunnen gedragen.

Kernwaarden. Waarvoor staan we? Waar geloven we in?

Het Wilgerijs gaat uit van drie belangrijke kernwaarden:

  1. Acceptatie van verschillen Kansrijk, nieuwsgierig, betrokken
  2. Vertrouwen Veiligheid, liefdevolle relatie
  3. Communicatie Verbinding en samenwerking. Enthousiasme, passie, inspiratie

De kernwaarden zijn zichtbaar in onze houding en gedrag.

Motto

Wilgerijs, kansrijk onderwijs!

Vacatures

Je wilt bij ons werken?

Hiernaast tref je het overzicht van onze actuele vacatures aan. Klik op de betreffende vacature om de gehele vacaturetekst te bekijken.

Wanneer er geen vacatures vermeld worden, dan mag je ons altijd een open sollicitatie sturen. Deze kan per e-mail naar personeel@ante.nl gestuurd worden.

Openstaande vacatures

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures, open sollicitaties zijn altijd welkom.

Het Wilgerijs in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding