Onderwijs van nu

Het Wilgerijs kiest voor ‘onderwijs van nu’. Bij ons op school leren de leerlingen – naast de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen – ook plannen, overleggen en beoordelen van bronnen. Want, hoewel wij nog niet weten welke beroepen onze leerlingen in de toekomst gaan uitvoeren, zijn dit thema´s die in elk vakgebied terugkomen. Ook ons gebouw straalt ‘onderwijs van nu’ uit. Zo kan de hal gebruikt worden als verlenging van het lokaal en werken we op basisschool Het Wilgerijs met een opendeurenbeleid. Dit alles past in onze visie: kinderen de mogelijkheden geven om zich te kunnen ontwikkelen tot gemotiveerde, zelfbewuste, sociale en kritische denkende personen.

Kanjertraining

Het Wilgerijs is een basisschool in Dronten die veel waarde hecht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van Kanjertrainingen. Vertrouwen en een veilig schoolklimaat staan daarbij centraal: ‘Jij bent oké en ik ben oké’. Ieder leerplein geeft op een eigen manier invulling aan de Kanjertraining.

Tijdens de Kanjertrainingen worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Versterken van sociale vaardigheden.
  • Beheersen van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De doelen die in de Kanjertrainingen naar voren komen, streven we niet alleen na tijdens de lessen. Ook tijdens het buitenspelen of bij de gymlessen is hier aandacht voor. Wij zien dit als een way of life en willen dat ook uitdragen naar de leerlingen.

Doelgericht onderwijs

Leerlingen op basisschool Het Wilgerijs werken aan hun doelen door middel van een weektaak. Deze vorm van ‘doelgericht onderwijs’, waarbij de leerlingen zelf kiezen wat ze extra willen oefenen, geeft onze leerkrachten de ruimte om leerlingen te ondersteunen op hun eigen niveau. Wij hanteren daarbij 3 niveaus. Zo kunnen leerlingen die dat nodig hebben extra oefenen met de onderwijsassistent en is voor de leerlingen die vooroplopen in hun ontwikkeling de mogelijkheid tot pluswerk.

Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 4 en 5 is binnen Stichting Ante, waar Het Wilgerijs bij aangesloten is, ook een Akwadraat klas. Dit is 1 keer per week bij ons op school. Voor de leerlingen uit groep 6 en 7 wordt 1 keer in de week HB-onderwijs georganiseerd op onze school. Dit wordt in samenwerking met alle schoolbesturen in Dronten georganiseerd. Voor de leerlingen in groep 8 wordt 1 keer per week HB-onderwijs aangeboden op het Almere College.

Burgerschapsonderwijs

Een van de manieren om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, is de keuze voor ‘burgerschap onderwijs’. Op Het Wilgerijs kunnen de leerlingen zich vanaf groep 5 verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Onder andere ideeën die leerlingen delen via de ideeënbus worden via de leerlingenraad in een vergadering met de directeur besproken.

Het is ook de taak van de leerlingenraad om andere leerlingen op de hoogte te brengen van wat er besproken is in die vergadering. Het Wilgerijs creëert zodoende een mini-maatschappij die leerlingen voorbereidt op hun toekomst.

De bieb op school

Het Wilgerijs heeft een samenwerking met Flevomeer Bibliotheek. Dit zorgt ervoor dat wij elk halfjaar nieuwe boeken op onze school krijgen. Deze boeken worden niet alleen uitgeleend in de klas, maar leerlingen mogen ook iedere woensdag een boek voor thuis uitkiezen.

Ook verzorgt de bibliotheek consulten aan onze leerkrachten om lezen onder leerlingen te promoten en stimuleren.

De bibliotheek

Cultuuronderwijs

We erkennen het belang van creativiteit in de ontwikkeling van onze leerlingen en hebben daarom de creatieve vakken geïntegreerd in onze lesmethodes. Leerlingen krijgen de kans om zich uit te drukken door middel kunst, muziek, dans en andere vormen van expressie.

Iedere vier weken focussen onze leerlingen zich via taalopdrachten, workshops en andere creatieve activiteiten op een cultuur. We hebben een samenwerking met de Meerpaal Kunstwerkplaats, waardoor ons cultuuronderwijs wordt verrijkt met professionele begeleiding en inspirerende workshops.

Daarnaast besteden we in ons cultuuronderwijs aandacht aan groepsdoorbroken werken, waarbij leerlingen uit leerplein1 en 2 samenwerken aan projecten, evenals de leerlingen uit leerplein 3 en 4.

Groepsdoorbroken werken

Op Het Wilgerijs bieden we groepsdoorbroken onderwijs vanuit een basisgroep. Dit betekent in de praktijk dat de basisvakken, zoals taal, rekenen, spelling etc. op dezelfde tijd gegeven worden. Zo kunnen leerlingen aansluiten bij de instructie die past bij hun onderwijsbehoeftes. Door deze groepsdoorbroken manier van organiseren krijgen leerlingen veel ruimte om zich op hun eigen niveau en leerlijn te kunnen ontwikkelen. We leren met ons hoofd, het hart en onze handen.

Daarnaast werken we op verschillende leer- en werkplekken in de school. Hierdoor hebben kinderen de mogelijkheid om onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent, zelfstandig of in samenwerking met andere leerlingen, hun lesstof te verwerken.

Duolezen

Duolezen is een leesmethode die wordt gebruikt om het leesplezier en de leesvaardigheid van onze leerlingen te bevorderen. Door samen te lezen, kunnen leerlingen elkaar helpen bij moeilijke woorden of zinnen, wat het zelfvertrouwen vergroot. Daarnaast bevordert duolezen het begrip van de tekst, omdat de leerlingen met elkaar kunnen bespreken wat ze gelezen hebben.

Het duolezen wordt 2 keer per week ingepland. Alle leerlingen zijn tegelijkertijd aan het lezen en de groepen zijn gemengd. Bij de kleuters wordt er voorgelezen door leerlingen uit de andere groepen. Vanaf groep 3 wordt er samen gelezen in een duo boek.

Bekijk meer