Onderwijs van nu

Het Wilgerijs kiest voor ‘onderwijs van nu’. Bij ons op school leren de leerlingen – naast de basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen – ook plannen, overleggen en beoordelen van bronnen. Want, hoewel wij nog niet weten welke beroepen onze leerlingen in de toekomst gaan uitvoeren, zijn dit thema´s die in elk vakgebied terugkomen. Ook ons gebouw straalt ‘onderwijs van nu’ uit. Zo kan de hal gebruikt worden als verlenging van het lokaal en werken we op basisschool Het Wilgerijs met een opendeurenbeleid. Dit alles past in onze visie: kinderen de mogelijkheden geven om zich te kunnen ontwikkelen tot gemotiveerde, zelfbewuste, sociale en kritische denkende personen.

Kanjertraining

Het Wilgerijs is een basisschool in Dronten die veel waarde hecht aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van Kanjertrainingen. Vertrouwen en een veilig schoolklimaat staan daarbij centraal: ‘Jij bent oké en ik ben oké’. Ieder leerplein geeft op een eigen manier invulling aan de Kanjertraining.

Tijdens de Kanjertrainingen worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Versterken van sociale vaardigheden.
  • Beheersen van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De doelen die in de Kanjertrainingen naar voren komen, streven we niet alleen na tijdens de lessen. Ook tijdens het buitenspelen of bij de gymlessen is hier aandacht voor. Wij zien dit als een way of life en willen dat ook uitdragen naar de leerlingen.

Doelgericht onderwijs

Leerlingen op basisschool Het Wilgerijs werken aan hun doelen door middel van een weektaak. Deze vorm van ‘doelgericht onderwijs’, waarbij de leerlingen zelf kiezen wat ze extra willen oefenen, geeft onze leerkrachten de ruimte om leerlingen te ondersteunen op hun eigen niveau. Wij hanteren daarbij 3 niveaus. Zo kunnen leerlingen die dat nodig hebben extra oefenen met de onderwijsassistent en is voor de leerlingen die vooroplopen in hun ontwikkeling de mogelijkheid tot pluswerk.

Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 4 en 5 is binnen Stichting Ante, waar Het Wilgerijs bij aangesloten is, ook een Akwadraat klas. Dit is 1 keer per week bij ons op school. Voor de leerlingen uit groep 6 en 7 wordt 1 keer in de week HB-onderwijs georganiseerd op een andere basisschool in Dronten. Dit wordt in samenwerking met alle schoolbesturen in Dronten georganiseerd. Voor de leerlingen in groep 8 wordt 1 keer per week HB-onderwijs aangeboden op het Almere College.

Burgerschapsonderwijs

Een van de manieren om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen, is de keuze voor ‘burgerschap onderwijs’. Op Het Wilgerijs kunnen de leerlingen zich vanaf groep 5 verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Onder andere ideeën die leerlingen delen via de ideeënbus worden via de leerlingenraad in een vergadering met de directeur besproken.

Het is ook de taak van de leerlingenraad om andere leerlingen op de hoogte te brengen van wat er besproken is in die vergadering. Het Wilgerijs creëert zodoende een mini-maatschappij die leerlingen voorbereidt op hun toekomst.

De bieb op school

Het Wilgerijs heeft een samenwerking met Flevomeer Bibliotheek. Dit zorgt ervoor dat wij elk halfjaar nieuwe boeken op onze school krijgen. Deze boeken worden niet alleen uitgeleend in de klas, maar leerlingen mogen ook iedere woensdag een boek voor thuis uitkiezen.

Ook verzorgt de bibliotheek consulten aan onze leerkrachten om lezen onder leerlingen te promoten en stimuleren.

De bibliotheek

Cultuuronderwijs

Iedere vier weken focussen de leerlingen van Het Wilgerijs zich via taalopdrachten, workshops en andere creatieve activiteiten op een cultuur. Deze activiteiten vinden onder meer plaats tijdens de cultuurmiddag, die elke week wordt georganiseerd. Daarnaast heeft Het Wilgerijs een samenwerking met de Meerpaal Kunstwerkplaats.

Tijdens ons cultuuronderwijs is ook aandacht voor groepsdoorbroken werken. Leerlingen uit leerplein 1 en 2 werken samen aan projecten. Datzelfde geldt voor de leerlingen uit leerplein 3 en 4.

Groepsdoorbroken werken

Een van de onderscheidende kenmerken van Het Wilgerijs is het ‘groepsdoorbroken werken’. Bij groepsdoorbroken werken, krijgen de leerlingen de mogelijkheid om van elkaar te leren én om te leren op hun eigen niveau.

Zo werken de leerlingen uit de leerpleinen 2, 3 en 4 iedere week 45 minuten tegelijkertijd aan hun doelen. De leerkrachten zijn aanwezig als coaches, maar over het algemeen doen de leerlingen het samen. Een mooi voorbeeld hiervan is dat een leerling uit leerjaar 8 samen gaat lezen met een leerling uit leerjaar 3.

Ook is er tijdens het vak ‘werken aan doelen’ ruimte om te leren op eigen niveau. Dit betekent onder meer dat een leerling uit leerjaar 6 (leerplein 3) een vak, bijvoorbeeld Engels, kan volgen op het niveau van leerjaar 7 (leerplein 4).

Bekijk meer