Leerplein 4: ‘De laatste stappen in het basisonderwijs’

In Leerplein 4 van Het Wilgerijs vinden we de leerlingen van 9 tot 12 jaar. Dit zijn de groepen 6, 7 en 8. Tijdens dit leerplein worden leerlingen voorbereid op de eindtoets en de overgang naar het middelbaar onderwijs. Net als bij de andere leerpleinen is aandacht voor vakken als taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt er gewerkt aan de hand van doelen. Ook krijgen de leerlingen elke week gym van een vakdocent.

Op weg naar het middelbaar onderwijs

Leerplein 4 bereidt de leerlingen van Het Wilgerijs voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Net zoals in Leerplein 3 wordt er gewerkt aan de hand van een doelenkaart. De vaardigheden die tijdens het vorige leerplein aan bod zijn gekomen, worden in dit leerplein uitgebreid. Denk aan complexere opdrachten en berekeningen.

Groep 8 krijgt ‘conditioneer-oefeningen’ mee naar huis. Het belangrijkste doel van dit huiswerk is om leerlingen te leren plannen. Basisvaardigheden als begrijpend en technisch lezen, woordenschat en rekenen worden in Leerplein 4 nog altijd gevolgd via de IEP-toetsen.

Dit Leerplein staat in het teken van het voorlopig en eindadvies. Daarvoor wordt in groep 6 een praktisch of theoretisch advies gegeven. In groep 7 wordt een dakpan-advies gegeven. Een voorbeeld daarvan is het advies ‘KBL/TL’ of ‘HAVO/VWO. Halverwege ‘groep 8 volgt dan het eindadvies. Ook werken de leerlingen uit groep 8 vanaf medio schooljaar toe naar de eindmusical.

Kanjertrainingen: ‘Respect voor elkaar’

In Leerplein 4 staan de Kanjertrainingen in het teken van thema’s als pesten en oplossingsgericht denken, respect hebben voor elkaar en jezelf kunnen zijn. Cultuur is ook een thema dat vanaf dit leerplein steeds vaker behandeld wordt. Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op Het Wilgerijs van én met elkaar en zijn ze betrokken bij de lessen. Om het groepsgevoel te stimuleren en samenwerken te bevorderen, gaan alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 aan het eind van het schooljaar 1 nacht op kamp. Groep 8 sluit hun basisschool tijd af met 2 nachten kamp.

Verder vindt in dit leerplein ook 2 keer per jaar een weeksluiting plaats en doen de leerlingen (door middel van een thema dat passend is bij de methodiek Blink) onderzoek voor het vak ‘wereldoriëntatie’. De resultaten van dat onderzoek presenteren zij aan de klas. De weeksluiting en het presenteren van onderzoeksresultaten zijn 2 manieren waarop wij ‘leren presenteren’ stimuleren. Ook kunnen de leerlingen zich aanmelden voor de leerlingenraad. Aan de hand van stemmingen wordt die raad vervolgens samengesteld.