Leerplein 2: ‘Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheden’

In Leerplein 2 van Het Wilgerijs vinden we de leerlingen van 6 tot 8 jaar. Dit zijn de leerjaren 3 en 4. Vanaf dit leerplein krijgen de leerlingen op school een eigen Chromebook die wordt gebruikt als verrijking van de lessen. Net als bij de andere leerpleinen krijgen leerlingen vakken als taal- en rekenontwikkeling, cultuuronderwijs, Engels, ICT-vaardigheden, wereldoriëntatie en wordt gewerkt aan de hand van verschillende doelen. Ook krijgen de leerlingen iedere week gym van een vakdocent.

Basisvaardigheden uitbreiden

Leerplein 2 staat in het teken van het uitbreiden van de basisvaardigheden. Zo worden de letters die in Leerplein 1 zijn aangeboden, in Leerplein 2 omgezet naar lezen en schrijven. Op Het Wilgerijs werken we niet alleen via werkboekjes, maar ook door middel van spelvormen. Het ‘leren lezen’ begint in leerjaar 3 met het zogenaamde ‘beginnend leesproces’ en wordt in leerjaar 4 doorontwikkeld tot ‘technisch en begrijpend lezen’.

Naast leren lezen en schrijven, is in Leerplein 2 aandacht voor rekenen. Het Wilgerijs werkt daarvoor met ‘pluspunt 4’. In het eerste leerjaar leren de leerlingen rekenen met getallen tot en met 20. In leerjaar 4 wordt dit uitgebreid naar sommen tot 100. Ook komen keersommen dat leerjaar aan bod. Elke les wordt er gewerkt aan 1 doel. Leerlingen van Het Wilgerijs hebben in Leerplein 2 ook de mogelijkheid om sommen op de computer te oefenen.

Gedurende Leerplein 2 wordt ook toegewerkt naar de IEP-toetsen. Met dit leerlingvolgsysteem kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen en ons onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen. De leerlingen in Leerplein 2 krijgen deze toetsen in januari voor het eerst.

Kanjertraining: jezelf zijn en groepsvorming

Elk leerplein op Het Wilgerijs werkt met de Kanjertrainingen. In Leerplein 2 wordt de Kanjertraining aanboden via de boeken ‘Max en de vogel’ en ‘Max en de klas’. Deze boeken gaan over jezelf kunnen zijn, anderen respecteren, groepsvorming en de positie in de klas. Het ene jaar leerjaar wordt er aandacht besteed aan de eerste 2 thema’s en het jaar daarop zijn dat de laatste 2 thema’s. Tijdens het vak ‘wereldoriëntatie’ is ook aandacht voor deze 4 sociaal-emotionele onderwerpen. Leerlingen krijgen input van de leerkracht en gaan vervolgens zelf aan de slag met een onderzoek door middel van een thema dat passend is bij de methodiek Blink.

Met coöperatieve werkvormen leren leerlingen op Het Wilgerijs van én met elkaar en zijn ze betrokken bij de lessen. Verder wordt 2 keer per jaar een weeksluiting op het podium georganiseerd. Ook staat het leerlingen vrij om aan de vrije weeksluitingen mee te doen. De weeksluiting is ook een goede manier om ‘jezelf zijn’ te trainen.

Meer verantwoordelijkheden

In Leerplein 2 krijgen de leerlingen ook meer verantwoordelijkheden. Zo wordt er gewerkt met een dagplanning. Daarop staan de doelen waaraan de leerlingen kunnen oefenen tijdens het vak ‘werken aan doelen’. Ook zijn de leerlingen vanaf dit leerplein bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de spullen in hun la.

Bekijk meer