Samenwerken met ouders/verzorgers

Leerlingen brengen hun tijd grotendeels thuis en op school door. Opvoeden en onderwijzen zijn zodoende onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op Het Wilgerijs vinden wij het daarom belangrijk om ons onderwijs samen met ouders en verzorgers vorm te geven. We bieden ouders en verzorgers aan het begin van het schooljaar de mogelijkheid om aan te geven met welke activiteiten ze eventueel een steentje willen bijdragen. Ook krijgen de ouders en verzorgers van leerlingen van Het Wilgerijs de mogelijkheid zich aan te melden voor de medezeggenschapsraad of ouderraad.

Daarnaast organiseert Het Wilgerijs gedurende het schooljaar verschillende gesprekken tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. Aan het begin van het jaar zijn dit een kennismakingsgesprek en een oudergesprek. Halverwege en aan het einde van het schooljaar wordt voor ouders/verzorgers een rapportgesprek ingepland met de leerkracht. Met deze gesprekken houden wij ouders/verzorgers op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling, maar kunnen wij ook geïnformeerd worden over thuissituaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling op school. Wij vinden het belangrijk dat zowel de leerling als de ouder/verzorger aanwezig is bij deze gesprekken.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol tussen directie, team en ouders. De MR heeft de taak om mee te denken met de directie of mee te beslissen in zaken die voor de leerlingen, de ouders en het team van Het Wilgerijs van belang zijn. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over het schoolplan, de schoolgids en het formatieplan. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@hetwilgerijs.nl.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn:

  • Baruch Houter (voorzitter)
  • Suzanne Knol-de Leeuw
  • Marcel Kous
  • Saskia ter Steeg (secretaris)
  • Deborah Smit

Ouderraad

De ouderraad van Het Wilgerijs zet zich onder meer in voor het onderhouden en bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid van ouders voor de school en maakt ouders bekend met het huidige onderwijs en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Ook onderhouden de leden van de ouderraad contact met andere scholen en instellingen en verlenen zijn medewerking aan schoolse activiteiten.

De ouderraad is te bereiken via or@hetwilgerijs.nl

De leden van de ouderraad zijn:

  • Kim Houter ( voorzitter)
  • Dirk Maurik ( penningmeester)
  • Robert van Vlijmen
  • Gerben Visch
  • Natasja Brozius

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Schoolapp Parro

Door de schoolapp Parro kunnen ouders en de school gemakkelijk met elkaar communiceren. Met Parro blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen je eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. De app is kostenloos te downloaden en bijzonder vriendelijk in het gebruik.

Download hier de app Parro voor iOS 
Download hier de app Parro voor Android 

Facebook
Het Wilgerijs beschikt over een eigen Facebookpagina. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten. Ga naar Het Wilgerijs op Facebook

Instagram
Het Wilgerijs is ook te vinden op Instagram. Op deze pagina vindt u foto’s uit de praktijk. Ga naar Het Wilgerijs op Instagram.

Digitale nieuwsbrief
Een keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin is een ‘agenda’ te vinden met de activiteiten van de betreffende maand en mededelingen die voor ouders belangrijk zijn.

Schoolgids

De Schoolgids is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op het Wilgerijs. Met deze gids willen we duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat realiseren.

Jaarverslag

Het jaarverslag beschrijft kort en bondig wat we op school in het vorige schooljaar hebben bewerkstelligd. De gerealiseerde items vanuit het jaarverslag zijn vertrekpunten voor ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar.

Documenten en protocollen

Onderstaand treft u de belangrijkste documenten en protocollen aan.

Overige protocollen zijn op school aanwezig en kunt u altijd inzien wanneer u dat wilt.