SWS Het Wilgerijs Dronten

Ouders / verzorgers

SWS Het Wilgerijs Dronten

Ouders in school

Ouderraad

Op het Wilgerijs hebben we een Ouderraad, deze bestaat uit 5 ouderleden, van het personeel woont iedereen eenmaal een vergadering bij.

De leden van de ouderraad zijn:

 • Justus Buschman
 • Dirk Maurik
 • Seeta Singhbains-Prasad
 • Natasja Kocher-Koppen
 • Sabrina Mohammed-Koppen
 • Patricia Taha-Koppen

De taken van de ouderraad bestaan uit:

 • het onderhouden en bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid van de ouders voor de school;
 • de ouders bekend maken met het huidige onderwijs en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs
 • waarvoor zij geïnteresseerd dienen te worden;
 • het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding verlenen van medewerking aan schoolse activiteiten;
 • de belangen van de school voor te staan bij het bevoegd gezag;
 • het bevoegd gezag en de leden van de inspectie alle gewenste inlichtingen te verstrekken;
 • het onderhouden van contacten met andere scholen en instellingen.

(uit: “Reglement van de ouderraad”, art.1)

Medezeggenschapsraad

Op Het Wilgerijs hebben we een Medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.

De leden namens de oudergeleding zijn:

 • Baruch Houter (voorzitter)
 • Jantine Oosting
 • Suzanne Knol-de Leeuw

De leden namens de leerkrachtgeleding zijn:

 • Erwin van der Land (secretaris)
 • Saskia ter Steeg

Tevens wordt er een (niet stemmend) nieuw MR-lid aangetrokken. Deze persoon is afkomstig vanuit de oudergeleding. Bij afvloeien van één van genoemde MR-leden zal dit nieuwe lid zitting nemen in de MR. Dan natuurlijk mét stem- en inspraakrechten.

De MR vervult een belangrijke rol tussen directie, team en ouders. De MR heeft de taak om mee te denken met de directie of mee te beslissen in zaken die voor de kinderen, de ouders en het team van belang zijn.

In de Wet op de Medezeggenschap staat omschreven op welke gebieden de MR adviesrecht heeft, en wanneer de MR instemmingsbevoegdheid heeft. In de MR wordt o.a. gesproken over: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, en overige onderwijskundige zaken.

De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 x per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u informeren bij de secretaris wanneer er een vergadering is. U bent altijd van harte welkom.

Contact met de MR kunt u leggen via de secretaris: erwin.vanderland@ante.nl of per post t.a.v. Secretaris MR.

Hulp op school door ouders

Tijdens de informatieavond, oudergesprekken, via de mail en in de wekelijkse informatiebrief wordt een oproep gedaan voor ouderhulp. Hoe meer ouders reageren, hoe makkelijker het voor het team is om de diverse activiteiten uit te kunnen voeren. Ook zal er, naarmate er méér ouders bereid zijn te assisteren, minder vaak een beroep op dezelfde ouders gedaan hoeven worden.

Bij een aantal vakgebieden (lezen, hand­vaar­digheid) kan het van belang zijn dat ouders een ondersteunende taak vervullen. Wij gaan overigens van het standpunt uit dat alle on­derwijsinhoudelij­ke activiteiten niet afhankelijk worden gemaakt van de inzet van de ouders.

Waarom ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs bestaat al zolang er scholen zijn, en is geen nieuw fenomeen. Kinderen brengen de meeste tijd thuis en daarnaast op school door, wat maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan. Het wordt dan ook van groot belang geacht dat opvoeders en onderwijsprofessionals samenwerken. Het uitgangspunt is dat wanneer er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen ouders en school, de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien.

Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede (Ministerie van OCW, 2009).

Ouderbetrokkenheid

Het Wilgerijs houdt op verschillende manierer contact met ouders en/of verzorgers. Hoe wij dat doen leest u in het document ‘Visie op ouderbetrokkenheid‘.

Verlof/leerplicht

Absent of ziek melden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, verzoeken wij u dit tijdig aan één van de leerkrachten door te geven. Als u dat telefonisch doet, dan graag voor 9.00 uur.

Extra (vakantie) verlof

Zijn er omstandigheden in uw directe omgeving , zoals een huwelijk, begrafenis of gezinsuitbreiding, dan kunt u voor uw kind extra verlof aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de school. Dit geldt ook wanneer u extra vakantieverlof wilt aanvragen. Hiervoor geldt een aantal wettelijke regels. Het aanvraagformulier voor het aanvragen van extra (vakantie) verlof treft u ook hier aan.

Het Wilgerijs is een dBos school (de Bibliotheek op school)

bibliotheekDit is een educatieve aanpak voor het basisonderwijs die zich richt op een aantoonbare verbetering van het lezen. Door de structurele samenwerking met de Flevomeer bibliotheek, het hebben van een opgeleide lees coördinator en de begeleiding van een leesconsulent wordt er op het Wilgerijs veel gedaan aan leesbevordering.

Onderzoek wijst uit: een half uur lezen per dag levert 1000 nieuwe woorden per jaar! In de leerpleinen 2 en 3 wordt het eerste kwartier van de ochtend en middag gestart met stillezen en boekpromotie.

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Schoolapp Parro

Door de schoolapp Parro kunnen ouders en de school gemakkelijk met elkaar communiceren. Met Parro blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen je eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. De app is kostenloos te downloaden en bijzonder vriendelijk in het gebruik.

Download hier de app Parro voor iOS 
Download hier de app Parro voor Android 

Facebook

Het Wilgerijs beschikt over een eigen Facebookpagina. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten. Ga naar Het Wilgerijs op Facebook

Instagram

Het Wilgerijs is ook te vinden op Instagram. Op deze pagina vindt u foto’s uit de praktijk. Ga naar Het Wilgerijs op Instagram.

Digitale nieuwsbrief

Een keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin is een ‘agenda’ te vinden met de activiteiten van de betreffende maand en mededelingen die voor ouders belangrijk zijn.

Schoolgids

De Schoolgids is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op het Wilgerijs. Met deze gids willen we duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat realiseren.

Jaarverslag

Documenten en protocollen

Het jaarverslag beschrijft kort en bondig wat we op school in het vorige schooljaar hebben bewerkstelligd. De gerealiseerde items vanuit het jaarverslag zijn vertrekpunten voor ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar.

AVG | Wat doen wij?

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.